The Proto-Indo-European word *dhuh₂mós
Word *dhuh₂mós
Meaning smoke
See also Hittite: tuḫ-ḫu-iš ‘smoke, vapor’
Greek: θυμιάω ‘to produce smoke, to fumigate’
Synonyms *dheu-1, *kwapor, *kʷap-, *(s)m(e)ug(h)-

Comments
Skr. dhūma, Old Prussian dumis, Russ. dym, Lat. fūmus, Gm. toup/toben, Gk. thumos, Toch. twe/tweye, Lith. dūmai, Ltv. dūmi, Eng. dōmian/dusk, Goth. dauns, ON daunn, Ir. dé/deathach, Welsh dywy, Oscan Mefit, Polish dym, Pers. /dud, OCS dymŭ

Other words that might be of interest
*ar(e)-ĝ- ‘glittering, bright, white, fast’, *k̂euk- ‘burn, to shine, bright’, *bʰel- ‘light, bright’, *bʰer- ‘brown, shining’, *dʰel- ‘light’, *gʷʰh₂í- ‘bright, shining’, *h₂éhₓtr̥ ‘fire’, *h₁égni- ‘fire’, *h₃és-no- h₃és-i- ‘ash’, *leuk-; lóuk-o- ‘bright light’, *meldh- ‘lightning’, *sneudh- ‘cloud, mist’, *séhₐul ‘sun’, *temó- ‘dark’, *tón-r̥- ‘thunder’, *reudh- ‘light red’, *péh₂ur ‘fire’, *h₂eidh- ‘kindle, ignite’, *bʰéh₂(e)s- ‘light’, *bʰéh₂tis ‘light’, *bʰel- ‘shine’, *bʰerhₓĝ- ‘shine, gleam’, *bʰleg- ‘shine, burn’, *dh(o)ngu- ‘dark’, *g(e)ulo- ‘fire, glowing coal’, *ĝher- ‘shine, glow’, *gʷhaidrós ‘bright, shining’, *h₃meigh- ‘drizzle, mist’, *h₄elh₁- ‘burn’, *hₐeidh- ‘burn, fire’, *hₐel- ‘burn’, *(hₐ)mauros ‘dark’, *(hₐ)merhₓgʷ- ‘dark’, *hₐewes- ‘shine’, *hₓn̥gʷnis ‘fire’, *kenhₓis ‘ash’, *kenk- ‘burn’, *ker- ‘burn’, *tómhₓes- ‘dark’, *wer- ‘burn’, *k̂ehₐu- ‘burn’, *k̂seh₁- ‘burn, singe’, *lap- ‘shine’, *leip- ‘light, cause to shine’, *leuk- ‘shine’, *mer- ‘shine, shimmer’, *merk- ‘darken’, *nébʰes- ‘mist, cloud, sky’, *(s)kand- ‘shine, glitter, moon’, *(s)koitrós ‘bright, clear’, *skótos ‘shadow, shade’, *sk̂ōyh̥a ‘shade’, *(s)plend- ‘shine’, *sweid- ‘shine’, *swer- ‘darken’, *ghromos ‘thunder, groan’, *h₂éhₓōs ‘ash’, *lóuk(es)- ‘light’, *leukós ‘light, bright, clear’, *(s)tenhₓ- ‘groan, thunder’