The Proto-Indo-European word *sneudh-
Word *sneudh-
Meaning cloud, mist
Synonyms *nebʰ-o-, nebʰ-i-, *h₃meigh-, *nébʰes-

Comments
Av. snaoða, Welsh nudd, Gk. nuthon, Lat. nūbēs

Other words that might be of interest
*ar(e)-ĝ- ‘glittering, bright, white, fast’, *k̂euk- ‘burn, to shine, bright’, *dheu-1 ‘dust, smoke, vapor’, *bʰel- ‘light, bright’, *bʰer- ‘brown, shining’, *dʰel- ‘light’, *dhuh₂mós ‘smoke’, *ĝheim- ‘snow, winter’, *gʷʰh₂í- ‘bright, shining’, *h₂éhₓtr̥ ‘fire’, *h₁égni- ‘fire’, *h₂stḗr ‘star’, *h₃és-no- h₃és-i- ‘ash’, *leuk-; lóuk-o- ‘bright light’, *méh₁-nōt ‘moon, month’, *meldh- ‘lightning’, *sneigʷh- ‘snow’, *séhₐul ‘sun’, *temó- ‘dark’, *tón-r̥- ‘thunder’, *reudh- ‘light red’, *kwapor ‘smoke, steam, heat’, *péh₂ur ‘fire’, *h₂eidh- ‘kindle, ignite’, *bʰéh₂(e)s- ‘light’, *bʰéh₂tis ‘light’, *bʰel- ‘shine’, *bʰerhₓĝ- ‘shine, gleam’, *bʰleg- ‘shine, burn’, *dh(o)ngu- ‘dark’, *g(e)ulo- ‘fire, glowing coal’, *ĝher- ‘shine, glow’, *gʷhaidrós ‘bright, shining’, *h₄elh₁- ‘burn’, *hₐeidh- ‘burn, fire’, *hₐel- ‘burn’, *(hₐ)mauros ‘dark’, *(hₐ)merhₓgʷ- ‘dark’, *hₐewes- ‘shine’, *hₓn̥gʷnis ‘fire’, *kenhₓis ‘ash’, *kenk- ‘burn’, *ker- ‘burn’, *tómhₓes- ‘dark’, *wer- ‘burn’, *k̂ehₐu- ‘burn’, *kʷap- ‘seethe, smoke’, *k̂seh₁- ‘burn, singe’, *lap- ‘shine’, *leip- ‘light, cause to shine’, *leuk- ‘shine’, *mer- ‘shine, shimmer’, *merk- ‘darken’, *(s)kand- ‘shine, glitter, moon’, *(s)koitrós ‘bright, clear’, *skótos ‘shadow, shade’, *sk̂ōyh̥a ‘shade’, *(s)m(e)ug(h)- ‘smoke’, *(s)plend- ‘shine’, *sweid- ‘shine’, *swer- ‘darken’, *ghromos ‘thunder, groan’, *h₂éhₓōs ‘ash’, *lóuk(es)- ‘light’, *louksnehₐ- ‘moon’, *leukós ‘light, bright, clear’, *(s)tenhₓ- ‘groan, thunder’